Doelstelling

De stichting heeft als doel:

Het creëren van voorzieningen voor mensen die op één of andere manier aan de sociale “zijlijn” terecht zijn gekomen;
willen werken, willen leren of een combinatie hiervan;
arbeidsmatige dagbesteding willen;
zijn uitgevallen in het onderwijs;
hun levensomstandigheden willen verbeteren teneinde hun maatschappelijke participatie te bevorderen;

Bedrijven en instellingen te motiveren om: invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord (te) Ondernemen (MVO);
op zoek te gaan naar bruikbare vormen van Social Partnership (SPS);
het ontwikkelen en beheren van duurzame toeristische- en recreatieve voorzieningen;
de exploitatie van een voorlichtings- en kenniscentrum, gericht op duurzaamheid;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, eventueel in samenwerking met het Zonnepark ‘De Griene Greide’.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. De instandhouding en exploitatie van een duurzame plek waarin mensen met ontwikkelings- en/of aanpassingsproblemen dagbesteding of leer- en werktrajecten worden geboden;

b. Het aangaan van overeenkomsten met zorginstellingen, reintegratiebedrijven, particulieren en overheden ter verlening van de onder a. genoemde diensten;

c. het bieden van voorlichting en uitdragen van kennis omtrent duurzaamheid;

d. het verzorgen van een toeristisch-recreatief aanbod;

e. alle andere wettig geoorloofde middelen.